สุขภาพ

สร้างนักบริบาลสุขา ช่วยพัฒนาส้วมวัดทั่วประเทศ

สร้างนักบริบาลสุขา ช่วยพัฒนาส้วมวัดทั่วประเทศ

สุขภาพ

ส่งเสริมให้มีนักบริบาลสุขา ช่วยพัฒนาส้วมวัดทุกแห่งทั่วประเทศให้ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช และกราบทูลรายงานผลการพัฒนาส้วมวัดและศาสนสถานทุกประเภท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาส้วมวัดทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดส้วมวัดและศาสนสถาน หรือ นักบริบาลสุขา เพื่อสร้างผู้มีความรู้ในการจัดการส้วมสาธารณะ มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ซึ่งผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมวัดประจำปี 2565 พบว่า ส้วมวัดผ่านการประเมินตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ 61 เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2564 ที่ผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 48 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีนักบริบาลสุขา โดยผ่านการอบรม 3,162 คน ตลอดจนพัฒนาวัดให้มีการจัดการส้วมสาธารณะที่ดี จนผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเด่น 322 แห่ง ซึ่งการพัฒนาส้วมวัดและส้วมในศาสนสถานทุกประเภทให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชน ร่วมกันเป็นนักบริบาลสุขา โดยช่วยกันพัฒนาส้วมวัด และส้วมในศาสนสถานทุกประเภท ให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค

ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนพัฒนาส้วมวัด กรมอนามัย ได้กำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินงาน จัดทำระบบการประเมินและกำกับติดตามการพัฒนาส้วมวัด สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส้วมสาธารณะไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาส้วมวัด ที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานอีก ร้อยละ 38.9 ส่งเสริมให้มีนักบริบาลสุขาหรือจิตอาสาในการดูแลความสะอาดส้วมวัดให้คลุมทั่วประเทศ และให้วัดทั่วประเทศมีการประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินและพัฒนา กำกับ ติดตามการพัฒนาส้วมวัด